Subukan ang pala-isipan para masukat at patunayang ikaw ay mapagmasid! – PlayBrain